Gamepedia Help Wiki
Advertisement

Dokumentaci tohoto modulu lze vytvořit na stránce Modul:User group rights/Dokumentace

local p = {}

local i18n = {
	user_rights = 'Uživatelská práva',
	extension_ns = 'Rozšíření',
	non_default_ext = 'Z jiných než výchozích rozšíření',
	groups = 'Skupiny',
  addgroups = '* Může přidat: ',
  rmvgroups = '* Může odebrat: ',
  middlesep = ', ',
  lastsep= ' and '
}

function p.removeLinks(message)
	local cleanmsg = mw.text.trim(string.gsub(message,'%[%[[^%|%]]-%|([^%|%]]-)%]%]','%1'),'%p')
	return cleanmsg
end

function p.rightsSort(t1, t2) 
	local l1 = p.removeLinks(mw.message.new('right-' .. t1['right']):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain())
	local l2 = p.removeLinks(mw.message.new('right-' .. t2['right']):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain())
	if l1 < l2 then 
		return true
	end
	return false
end

function p.findIndex(et,ext)
	for i,v in ipairs(et) do
		if v.extName == ext then
			return i
		end
	end
	return -1
end

function p.extensionSort(t1,t2)
	if t1['extName'] < t2['extName'] then
		return true
	end
	return false
end

function p.main(frame)
	local rights = mw.loadData('Module:User_group_rights/data')
	local group = frame:getParent().args[1]
	local grouprights = {}
	local text = '<h2>' .. i18n['user_rights'] .. '</h2>\n'
	--get the rights in the selected group
	for i, right in ipairs(rights) do
		for i2, g in ipairs(right['groups']) do
			if g == group then
				table.insert(grouprights, right)
			end
		end
	end
	
	--now we sort the rights by the localized right description
	table.sort(grouprights,p.rightsSort)
	
	local extensionrights = {}
	--and now process default rights
	for i, right in ipairs(grouprights) do
		if right['extension'] == nil then
			text = text .. '* ' .. frame:preprocess(mw.message.new('right-' .. right['right']):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain()) .. ' <code>(' .. right['right'] .. ')</code>\n'
		else 
			local idx = p.findIndex(extensionrights, right['extension'])
			if idx == -1 then
				table.insert(extensionrights,{ extName = right['extension'], rights = {right} })
			else
				table.insert(extensionrights[idx]['rights'], right)
			end
		end
	end
	table.sort(extensionrights,p.extensionSort)
	local exttext = ''
	
	--and extension rights
	for i, extrights in ipairs(extensionrights) do
		local extension = extrights['extName']
		local rights = extrights['rights']
		exttext = exttext .. '\n<h4>[[' .. i18n['extension_ns'] .. ':'..extension..'|'..extension..']]</h4>\n'
		for i, right in ipairs(rights) do
			exttext = exttext .. '\n* ' .. frame:preprocess(mw.message.new('right-' .. right['right']):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain()) .. ' <code>(' .. right['right'] .. ')</code>'	
		end
	end
	
	if exttext > '' then
		text = text .. '<h3>' .. i18n['non_default_ext'] .. '</h3>\n'	.. exttext
	end
	
	-- prepare group tables
  local addgroups = {}
  local removegroups = {}
  local groupdata = mw.loadData('Module:User group rights/groupdata')
  for i, tgroup in ipairs(groupdata) do
		for i2, a in ipairs(tgroup['addedby']) do
			if a == group then
				table.insert(addgroups, tgroup['group'])
			end
		end
		for i2, a in ipairs(tgroup['removedby']) do
			if a == group then
				table.insert(removegroups, tgroup['group'])
			end
		end
	end
	
	-- sort group tables
	table.sort(addgroups, function(a, b) return a:byte() < b:byte() end)
  table.sort(removegroups, function(a, b) return a:byte() < b:byte() end)
	
	
	-- make group text
  local addgroupstext = ''
  for i, g in ipairs(addgroups) do
    g = '[[' .. frame:preprocess(mw.message.new('Grouppage-' .. g):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain()) .. '|' .. frame:preprocess(mw.message.new('Group-' .. g):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain()) .. ']]'
    if i == 1 then
      addgroupstext = g
    else
      if i == table.getn(addgroups) then
      	addgroupstext = addgroupstext .. i18n['lastsep'] .. g
      else
      	addgroupstext = addgroupstext .. i18n['middlesep'] .. g
      end
  	end
  end


  local removegroupstext = ''
	for i, g in ipairs(removegroups) do
  	g = '[[' .. frame:preprocess(mw.message.new('Grouppage-' .. g):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain()) .. '|' .. frame:preprocess(mw.message.new('Group-' .. g):inLanguage(mw.getContentLanguage()):plain()) .. ']]'
    if i == 1 then
      removegroupstext = g
    else
      if i == table.getn(removegroups) then
        removegroupstext = removegroupstext .. i18n['lastsep'] .. g
      else
        removegroupstext = removegroupstext .. i18n['middlesep'] .. g
      end
    end
  end

	-- add group text
  if addgroupstext > '' or removegroupstext > '' then
    text = text .. '\n<h3>' .. i18n['groups'] .. '</h3>'
    if addgroupstext > '' then
      text = text .. '\n' .. i18n['addgroups'] .. addgroupstext
    end
    if removegroupstext > '' then
      text = text .. '\n\n' .. i18n['rmvgroups'] .. removegroupstext
    end
  end

	
	return text
end

return p
Advertisement